නිමවෙමින් ද ඔහු කියා සිටියා නම් එය ද ඔහු සඳහන් කරයි නම් කර ගැනීමට

6 comments,0 shares,0 likes
Uernibal
over 4 years

Ah...

Cylon Funguy
over 4 years

translation :

'roses are red,
violets are blue,
you think this will rhyme,
but it ain't gonna!'

Cylon Funguy
over 4 years

Burmese or khmer or Martian or bona fide gibberish

MrsRachelG1986
over 4 years

No idea what it says, but I think it looks like sinhalese (which is much more visually appealing than english! :)
Translation?

Uernibal
over 4 years

like weird

Uernibal
over 4 years

Thailandese? Shponglese? Alienese? You are very Weird... What does it means?